Miten yrittäjä voi parantaa työstä palautumistaan itsensä johtamisen avulla?

06.10.2023

Itsensä johtamisen avulla yrittäjä voi ennaltaehkäistä mahdollista työn aiheuttamaa ylikuormitusta ja työuupumusta sekä parantaa työstä palautumista. Työstä palautuminen on tärkeä osa työssä jaksamista, sillä työkuormasta tulee pystyä palautumaan ennen uutta työpäivää. Muussa tapauksessa kuormitus kumuloituu ja pitkällä tähtäimellä vaikuttaa työhyvinvointiin ja koettuun jaksamiseen työssä. Tätä kautta sillä on vaikutuksia työn mielekkyyteen, tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen.


Yrittäjän vastuulla on oman liiketoiminnan ja osaamisen kehittäminen sekä omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Yrittämisen luonne on ennakoimatonta ja yrittäjiä rasittavat usein työn epävarmuus ja pitkät työpäivät. Yrittäjyys on jokaisella erilaista. Osa voi toimia ns. freelancereina, jolloin työ on keikkaluontoista ja tulot epävarmoja. Työn epävarmuus on yksi kuormittavimmista työn rasitustekijöistä ja tämän vaikutukset heijastuvat useisiin muihin elämän osa-alueisiin.


Itsensä johtamisen avulla itsetuntemus kehittyy ja itsereflektion kautta sopivien työtapojen ja vapaa-ajalla työstä irrottautumisen keinoja on helpompi löytää ja hyödyntää. Tällöin työssä jaksaminen ja työstä palautuminen paranevat. Itsensä johtamisella on tutkittu olevan positiivisia vaikutuksia myös seuraaviin tekijöihin; yksilön tuottavuus, tehokkuus, työtyytyväisyys ja uramenestys.


Itsensä johtaminen toimii kaiken johtamisen perustana. Itsensä johtaminen on taito, jonka avulla ihminen oppii tuntemaan itsensä ja tätä kautta ohjaamaan paremmin omaa toimintaansa. Yrittäjän itsetuntemus on tärkeä osa yrittäjyyttä. Itsetuntemus auttaa tekemään arjessa ja työssä tietoisia, parempia valintoja. On tärkeää tunnistaa omia ajatusmalleja ja miten ne ohjaavat omaa toimintaa ja päätöksiä. Itsetuntemuksen myötä yrittäjän oma tietoisuus, arvot, periaatteet, persoonallisuus, henkilökohtainen visio ja tavoitteet sekä energia ja lahjakkuus tulevat näkyviksi. Tällöin näitä voi hyödyntää omassa itsensä johtamisessa.


Ihmisen oma henkilökohtainen pystyvyydentunne ohjaa hänen elämäänsä ja valintojaan. Omaan toimintaan vaikuttaminen voi vaatia oman motivaation, ajattelutavan tai toiminnan säätelyä tai voi vaatia ympäristön muutosta. Pystyvyysuskomukset myös määrittävät, mitä toimintaa yksilö jatkaa, paljonko hän panostaa voimavarojaan omia pyrkimyksiään kohti, paljonko hän pystyy sietämään vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia, ovatko ajatusmallit negatiivisia vai positiivisia, paljonko yksilö stressaantuu ympäristön vaatimuksista ja paljonko hän pystyy seuraamaan omien suoritusten etenemistä.


Omien pystyvyysodotusten kautta yksilö päättelee, pystyykö hän suoriutumaan jostain tehtävästä. Näkisin, että yrittäjän omat pystyvyysuskomukset ovat tärkeässä osassa työssä onnistumisessa sekä työkuorman hallinnassa. Alhaiset pystyvyysuskomukset voivat aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia, jolloin kuormittuminen työssä kasvaa. Tunne siitä, ettei hallitse omaa työkuormaansa voi olla uuvuttavaa. Itsetuntemuksen ja itsereflektion kautta oman itsen tunteminen kehittyy, jolloin henkilö voi saada realistisemman kuvan omasta pystyvyydestään ja tätä kautta pystyvyysuskomukset kasvavat. Pystyvyysuskomukset pätevät myös oman toiminnan muuttamiseen. Kun yksilö kokee kykenevänsä vaikuttamaan omaan toimintaansa, hänellä on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi työtahtiin tai omaan terveyskäyttäytymiseensä.Haluatko kuulla lisää? Tulen mielelläni puhumaan itsensä johtamisesta sekä työstä palautumisesta yritykseenne, henkilöstölle tai johtoryhmälle.Lähteet

Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control. W. H. Freeman and Company. New York.

Hakanen, J. (2004). Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. Työ ja ihminen Tutkimusraportti 27. Työterveyslaitos. Saatavilla 20.11.2022 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136585/Hakanen_Tyouupumuksesta_työn_imuun.pdf

Rajala, K. Yrittäjän syke. (2020) Yrittäjän elämisen taito. Otavan Kirjapaino Oy.

Åhman, H. (2003). Oman mielen johtaminen – näkemyksiä ja kokemuksia yksilön menestymisestä postmodernissa organisaatiossa. Väitöskirja. Helsinki University of Technology.

Steward G. L, Courtright, S. H. & Manz, C. C. (2001). Self-Leadership: A Multilevel review. Journal of management. 37 (1) 185–222. Saatavilla 14.4.2023 https://www.researchgate.net/publica- tion/254121247_Self-Leadership_A_Multilevel_Review

Sydänmaanlakka, P. (2017). Älykäs itsensä johtaminen. Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun. Alma Talent.